Mediacje

Mediacje Procedura mediacyjna Rodzaje mediacjiMediacja to rozmowa Stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy Stronami sporu, bez udziału sądu.

mediacje

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie narzucone przez arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez Strony. Trudno przecież nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych - zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Mediacja jest procedurą, której można poddać praktycznie każdy rodzaj sporu.

Profesjonalny mediator, dbając o dobro Stron, w procedurze mediacyjnej kieruje się następującymi zasadami:

Dobrowolności - uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności - Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze Stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie.

Neutralności - mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do Stron.

Poufności - wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom.

Akceptowalności - mediator powinien być zaakceptowany przez Strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze Stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora.

O tym jak wygląda procedura mediacyjna można przeczytać tu: Procedura mediacyjna.

Strona główna Bezpłatne porady prawne Mediacje Usługi prawne abonament. Kontakt
All right reserved kancelaria-jaroslaw.pl| Projekt i realizacja: abmelak@o2.pl